Pågående projekt

Stärkt regional serviceutveckling i Värmland

Region Värmland driver ett projekt med syfte att utvärdera, utveckla och genomföra det Regionala Serviceprogrammet i ett brett partnerskap. Den långsiktiga målsättningen är att skapa en hållbar servicestruktur på landsbygden i Värmlands län.

Projektet förväntas resultera i att:

 • Regionala Serviceprogrammet har uppdaterats.
 • Kunskap, insikt och samverkan kring servicefrågorna på landsbygden har ökat.
 • Kommunerna arbetar aktivt och engagerat med både aktuella frågor och en långsiktig plan för hållbar servicetillgång.
 • En kontaktperson och/eller grupp som arbetar med servicefrågorna finns i samtliga kommuner.
 • Tillgången till serviceutbud/behov har analyserats.
 • Behovet av kompetensutveckling har analyserats.
 • Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.
 • Nya arbetssätt och former för service på landsbygd har initierats.

Projektperiod: 2017-02-23 – 2020-12-31.
Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen Värmland/Region Värmland. Region Värmland ansvarar för projektet från 2019-07-01.

Kontakt

Linda Janliden-Resare, Region Värmland
Telefon: 054-7011092
E-post: linda.janliden.resare@regionvarmland.se

Servicepunkter i Nöd och Lust

Torsby kommun driver projektet servicepunkter i Nöd och Lust. Projektet ska stärka lanthandels roll som ortens mötesplats och knutpunkt för service och information. Projektet kommer bland annat att ta fram en serviceplan för Torsby kommun, utveckla samverkanslösningnar inom besöksnäringen samt arbeta för tryggad service i kristider vid t.ex. långvariga strömavbrott.

Mål vid projektets slut:

 • En kommunal serviceplan.
 • Lokalt anpassad turistinformation i servicepunkterna.
 • Ökad krisberedskap i butikerna.
 • Att butiker genom ökad marknadsföring och/eller genom att skapa ny efterfrågestyrd service till sina kunder, fått ökade intäkter, stabilare ekonomi och framtidstro. Det gör att de är bättre rustade för framtiden i en föränderlig värld.

Projektperiod: 2018-06 28 – 2020-12-31
Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (Lokala servicelösningar) samt Torsby kommun.

Kontakt

Elisabet Olsson, Torsby kommun
Telefon: 0560-160 08
E-post: elisabet.olsson@torsby.se
Info: torsby.se

In For Care

Informal Care and Voluntary Assistance: Innovation in Service Delivery in the North Sea Region

In for Care har som mål att lösa samhällsproblem som uppstår i och med en åldrande befolkning på landsbygden. Det övergripande syftet handlar om att genom tjänsteinnovation förbättra möjligheterna för informell vård, nära anhöriga och frivilligorganisationer att stödja den offentliga sektorn. Projektet bygger vidare på en modell som innebär att aktörer bland näringsliv, forskning, offentlig sektor och slutanvändare samverkar.

I detta projekt samverkar Länsstyrelsen och Landstinget som tittar på problematiken för en åldrande befolkning på landsbygden utifrån två olika perspektiv, vårdtjänster och betaltjänster.

Projektperiod: 2016-2019
Projektledare: Universitetet i Agder, Norge
Regionala partners: Länsstyrelsen Värmland och Landstinget Värmland
Program: Interreg Nordsjön
Info: northsearegion.eu/in-for-care

Kontakt

Katarina Nordmark, Länsstyrelsen
Telefon: 010-2247394
E-post: Katarina.Nordmark@lansstyrelsen.se

CORA

Connecting rural areas with Digital Infrastructure

CORA handlar om att förse landsbygdsområden med digital infrastruktur. Projektet ska jobba mot två frågeställningar: ”Hur kan vi förbättra utvecklingen gällande digital infrastruktur i landsbygdsområden?” samt ”Hur kan vi förbättra den digitala kompetensen i landsbygdsområden?”

Värmland och Hedmark samarbetar i projektet och undersöker möjligheterna för gränsöverskridande bredband mellan två länder, som i detta fall även är gräns för EU. En central del för Värmland blir den pilot som Torsby kommun på svensk sida ansvarar för. Piloten handlar om att testa både fiber och luftburen bredbandslösning för att från svensk sida förse norsk sida med wifi. Länsstyrelsen kommer att fokusera på att mobilisera intressenter för samverkan, hålla workshops för kompetenshöjning, titta på lagar och regler samt jobba med spridning av resultat.

Projektperiod: 2017-2020
Projektledare: Intercommunale Leiedal, Belgien
Regionala partners: Länsstyrelsen Värmland och Torsby kommun
Program: Interreg Nordsjön
Info: northsearegion.eu/cora

Kontakt

Katarina Nordmark, Länsstyrelsen
Telefon: 010-2247394
E-post: Katarina.Nordmark@lansstyrelsen.se

%d bloggare gillar detta: