Hemsändningsbidrag

Stöd kan lämnas till kommuner för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjlighet att ta sig till butiken. Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. Se 19§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service. Stödet kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

I hemsändningstjänsten ingår att ta emot beställningen (ofta via telefon), plocka, packa och köra ut varorna till kunden. När ett företag åtar sig att transporterar livsmedel till kund är de ett livsmedelsföretag, enligt livsmedelslagen, som ansvarar för att livsmedlen hålls kylda/frysta tills de levereras.

Hemsändningsbidrag kan även lämnas för att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik. Då är det transportföretaget som söker bidraget från kommunen. De kör runt i bygden med en buss/minibuss och hämtar personer från de hushåll som behöver skjuts för att kunna handla. Efteråt körs alla hem igen. Turerna planeras enligt schema.

För att kommunen ska få del av hemsändningsbidraget ska kommunen fastställa riktlinjer för vilka hushåll som har rätt till hemsändning, vem som beslutar, hur ofta de kan få hemsändning, vad det får kosta, hur hemsändningen genomförs et c. Dessa riktlinjer kan lämpligen inkluderas i kommunens serviceplan. Butiken eller transportföretaget söker ersättning från kommunen. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

Kommunen söker hemsändningsbidraget från Region Värmland som finansierar med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidraget från Region Värmland får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle. Bidraget söks och betalas ut årsvis i efterskott. Kommunens sökta bidrag ska uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp för att beviljas. Kommunens beslutade riktlinjer om hemsändning ska bifogas ansökan.

Ansökan

Hemsändningsbidrag för 2018 kan nu sökas från Region Värmland. Ansök via e-tjänsten Min ansökan.länk till annan webbplats I Min ansökan väljer du Region Värmland.

Kontakt

Björn Eiderbrant, Region Värmland
Telefon: 054-61 99 31
E-post: bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se

%d bloggare gillar detta: