Investeringsbidrag

Investeringsbidraget är till för att utveckla eller bibehålla grundläggande kommersiell service i landsbygdsområden.

Vem kan få stöd?

Stöd kan lämnas till näringsidkare med försäljningsställe med dagligvaror eller drivmedel eller på annat sätt förmedlar dagligvaror eller drivmedel och har ett väl utvecklat utbud av grundläggande service och som är den sista på orten, minst 8 km till närmaste liknande verksamhet.

Investeringsbidrag – till vad?

Investeringsbidrag får lämnas för:

 • Anskaffning, ny-, till-, ombyggnad eller större reparation av lokaler
 • Ny inredning och utrustning
 • Kompetenshöjande insats

Normalt ges stöd med högst 50 % av investeringen. Om det finns särskilda skäl kan stödet höjas till 85 % av investeringen. Särskilda skäl kan vara:

 • Kostnader för åtgärdsprogram som syftar till högre lönsamhet
 • Åtgärder som krävs enligt lag
 • Insatser som leder till utökad service
 • Miljö-/klimatinvestering
 • Investering i ökad funktionell tillgänglighet
 • Investering i ny servicepunkt i serviceort prioriterad i kommunens serviceplan.
 • Dagligvarubutiker med en omsättning under 11 mkr eller en drivmedelsstation som har mer än 15 km till närmaste drivmedelsstation.

Ej prioriterade insatser

Detta stöd lämnas inte till kompletterande verksamheter som drivs av stödberättigade till exempel restaurang eller turismverksamhet. För stöd till kompletterande verksamhet hänvisas till Regionalt företagsstöd eller Investeringsstöd för nya jobb.

Följande investeringar prioriteras inte för detta stöd:

 • Kompletterande verksamhet såsom restaurang, café, boende
 • Investering i ombudsverksamhet som inte ingår i begreppet grundläggande kommersiell service
 • Dagligvarubutiker som inte har ett mångsidigt utbud av varor. Med mångsidigt utbud menas minst 1000 artiklar varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, frukt och grönt ska vara representerade.
 • Dagligvarubutik där försäljningen huvudsakligen utgörs av gränshandel.
 • Sanering av förorenad mark
 • Laddstolpar för elbilar.

Hur mycket kan man få i stöd?

Maximalt stöd är 1,2 mkr per butik/drivmedelsstation/servicepunkt under 3 år.

Investeringsbidraget är ett så kallat försumbart stöd eller stöd av mindre betydelse vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 200 000 € (ca 2 000 000 SEK) under en treårsperiod i offentligt stöd. Med företag menas i detta sammanhang samtliga företag som har samma ägare. Koncerner räknas i detta sammanhang som ett företag.

Viktiga uppgifter

Investeringar som man söker stöd för får inte påbörjas innan ansökan har lämnats in.

Det krävs att kommunen har planering av varuförsörjningen på så sätt att behovet av stöd kan bedömas, t ex en kommunal serviceplan.

Ansökan

Ansökan via blankett: Blankett för ansokan om stöd till kommersiell service – investeringsbidrag

Ansökan skickas till:
Region Värmland
Att: Björn Eiderbrant
Regional tillväxt
Box 1022, 651 15 Karlstad

Kontakt

Björn Eiderbrant, Region Värmland
Telefon: 054-61 99 31
E-post: bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se

%d bloggare gillar detta: