Investeringsstöd

Grundläggande kriterier

Grundläggande kriterier för att få investeringsstöd är att butiken, drivmedelsstationen eller servicepunkten är den sista på orten och att de finns på en ort med färre än 3000 invånare. Avståndet till närmaste konkurrerande verksamhet ska vara 8 km eller längre. Investeringsstöd beviljas för att behålla och utveckla den grundläggande kommersiella servicen. Stöd kan lämnas för:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material
 • ny eller begagnad fast inredning
 • köp av tjänst för om-, ny och tillbyggnad
 • större reparationer av dagligvarubutiker och drivmedelsstationer.

Maxtaket för stödbeloppen är 1,2 miljoner kronor per butik/drivmedelsstation/servicepunkt under tre år. Stöd kan beviljas med 90 procent eller 50 procent av investeringen upp till takbeloppet.

Detta stöd lämnas inte till kompletterande verksamheter som drivs av stödberättigade t ex restaurangverksamhet, annan detaljhandel eller turismverksamhet. För stöd till kompletterande verksamhet hänvisas till Regionalt företagsstöd eller Investeringsstöd för nya jobb.

90 procent i investeringsstöd

För att få 90 procent i investeringsstöd måste ansökan vara på minst 30 000 kronor i stödberättigade utgifter. Då gäller även att:

 • investeringens huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat
 • investeringen leder till förbättrad funktionell tillgänglighet
 • investeringen leder till uppstart av nedlagd butik
 • investeringen bidrar till etablering av en Servicepunkt
 • företaget prioriteras regionalt enligt en av följande tre kategorier:
 1. Dagligvarubutik som är sista butik på orten och har en nettoomsättning av dagligvaror på högst 11 miljoner kronor. Nivå och beräkningsmetod för nettoomsättning av dagligvaror följer riktlinjerna för det särskilda driftsstödet.
 2. Nya servicepunkter i serviceorter som prioriterats av kommunen i en antagen serviceplan. Servicepunkten ska erbjuda minst en grundläggande kommersiell service.
 3. Drivmedelsstation där avstånd till närmaste konkurrerande drivmedelsstation är 15 km eller längre.

50 procent i investeringsstöd

Övriga landsbygdsbutiker och drivmedelsanläggningar som uppfyller de grundläggande kriterierna kan få 50 procent i stöd.  För att få 50 procent i investeringsstöd måste ansökan vara på minst 50 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Observera

 • Investeringen får inte påbörjas innan ansökan har kommit in.
 • Investeringar som läggs ner inom fem år – byggnader tio år – kan bli återbetalningsskyldiga.
 • Statsstödsreglerna kan begränsa stödet – max 200 000 Euro under tre år. Då ska all offentlig finansiering räknas in.

För att sätta sig in i de fullständiga villkoren för stöd behöver man läsa både förordningen och föreskriften om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder samt den regional handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet.

Tips vid ansökan

 • Fyll i alla frågor i ansökningsformuläret så gott det går.
 • Skicka med balans- och resultaträkning om du har egen firma eller förening.
 • Fyll i budgetmallen som finns på Jordbruksverkets hemsida. Alla utgifter ni har ska stå under investeringar. Budgetmall och utgifter som ni fyller i ansökan måste stämma överens.
 • Skicka med minst två offerter på de investeringar ni tänkt göra.
 • Skicka med ritningar och tillstånd för de investeringar ni tänkt göra.
 • Om någon annan än behörig firmatecknare skickar in ansökan måste ni även skicka med fullmakt som godkänts av Jordbruksverket.
 • Bifoga Intyg försumbart stöd – direktstöd

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd och projektstöd

Läs mer: Investeringar i kommersiell service (Jordbruksverket.se)

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, Länsstyrelsen i Värmlands län. Uppdaterad för 2019. RHP 2019 Värmland

Kontakt

För frågor om nya ansökningar samt ansökan om utbetalning kontakta:

Torbjörn Eliasson, Länsstyrelsen Värmland
Telefon: 010-224 73 27
E-post: torbjorn.eliasson@lansstyrelsen.se

%d bloggare gillar detta: